Wedstrijd regelement

Wedstrijdregelement wedstrijdvissen.
 
1. Tijdens het drijvend en zinkend vissen is de maximale toegestane hengellengte 10m.echter de
    totale lengte met snoer mag max. 20m bedragen,
 
2.Bij drijven is pijlen op elke afstand toegestaan, na het pijlen verlengstuk in foedraal of auto
   opbergen.
 
3. Verkapt zinken is niet toegestaan, Onder "zinkend vissen" wordt verstaan dat wanneer op
    enig moment het hoofdlood op de bodem rust er sprake is van zinken. Wanneer een
    loodkorrel of stijllood de bodem raakt of op de bodem rust is dit niet als zinken aan te merken.
    Onder hoofdlood moet worden verstaan, het overgrote deel van lood verzwaring, al dan niet
    gegroepeerd op de lijn geplaatst.
 
4. Tijdens het pickeren/feederen is de minimale afstand 15 meter.

5. Meerval, snoek, snoekbaars en aal tellen niet mee en mogen zich niet in het leefnet bevinden
    tijdens het aanbieden bij de weging. 

6.Tijdens het pickeren tellen ook de grondels niet mee.

7.Het visplateau moet met de achterste poten tegen de kant aan staan.
 
8. Hulp van derden is tijdens de wedstrijd niet toegestaan.
 
9. Katapult en ander wapentuig is niet toegestaan.
 
10. Aas en voer naar keuze m.u.v. tubifex en gekleurde maden.
 
11. Eerste signaal zwaar voeren, na 10 minuten is zwaar voeren niet meer toegestaan. Alleen
      licht bijvoeren, dit betekend met een hand gegrepen en in een beweging.

12. Bij het tweede signaal einde wedstrijd, vis die tijdens het signaal aangeslagen is telt nog mee.
 
13. Er wordt gevist volgens het puntensysteem degene met het meeste gewicht krijgt 1 punt enz.
      en meeste aantallen krijgt 1 punt enz.

14. Winnaar is diegene die over de 3 getelde wedstrijden de minste punten heeft, de slechtste
      wedstrijd wordt niet mee geteld.

15. Bij gelijk aantal punten is het totaal aantal gevangen vis doorslaggevend.

16. Bij koningsvissen geldt voor de geldprijzen hetzelfde regelement voor de winnaar etc.
      bijkomekomend is dat 1 koning op aantallen wordt uitgeroepen en 1 koning op gewicht beide
      ontvangen een beker.

17. Men dient de vis tot ze ter weging wordt aangeboden te bewaren in een deugdelijk leefnet van
      tenminste 3m lang.

18. Het leefnet moet deugdelijk aan de buitenzijde worden verankert zodat het net niet met de
      stroming wordt meegevoerd, verzwaringen in het net zijn verboden.

19. Het in het leefnet hebben van ondermaatse vis, is voor eigen risico, bij eventuele controle van
      Politie of andere controle gemachtigden, is de boete voor de visser zelf.

20. Als meer dan 10 procent van de vis overleden is wordt de wedstrijdvisser gediskwalificeerd.
 
21. ledereen is verplicht om plastic zakken en verdere rommel die men veroorzaakt op de
      visplaats op te ruimen en de visplaats schoon achter te laten.
 
22. Degene die zonder geldige reden (wedstrijdcommissie bepaalt)niet op de prijsuitreiking
      verschijnt, daarvan zal de prijs komen te vervallen.
 
23. Loting vindt plaats in het clublokaal(tenzij anders vermeld), wie niet aanwezig is krijgt geen
      plaats nummer.

24. Om voor een prijs in aanmerking te komen dient men minimaal 2 wedstrijden van een cyclus
      te hebben mee gevist.

25. Wie zich misdraagt op een van bovengenoemde punten zal voor de gehele cyclus uitgesloten
      worden van verdere deelname. Daarnaast zal het bestuur in overleg met de
      wedstrijdcommissie overleggen voor een eventueel te ondernemen sanctie.

26. In geschillen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.